ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΚΥ-ΕΥΔΑΠ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΕ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΕΙ

Σας διαβιβάζουμε την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του προγράμματος με τίτλο
«Υποτροφίες ΙΚΥ-ΕΥΔΑΠ» που καταρτίστηκε με την με την υπ’ αριθμ. 91811/Ζ1/20.07.2022 ΥΑ (ΦΕΚ Τεύχος Β’
3983/27.07.2022). Το πρόγραμμα προβλέπει τη χορήγηση δυο (2) υποτροφιών ύψους 1.000,00€ μηνιαίως για
διδακτορικές σπουδές τετραετούς διάρκειας σε υποψήφιους διδάκτορες Ελληνικών ΑΕΙ.

Δείτε εδώ τη σχετική ανακοίνωση

Δείτε εδώ τη σχετική πρόσκληση

Απο τη Γραμματεία