ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΘΕΣΗΣ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2023-24

Καλούνται οι φοιτητές/τριες οι οποίοι είναι μόνιμα υπηρετούντες στις
Ένοπλες Δυνάμεις και στα Σώματα Ασφαλείας, βάση της
υπ’αριθμ.143458/Ζ1/16-9-2015 υπουργικής απόφασης να υποβάλουν αίτηση
μεταφοράς θέσης.

Η υποβολή της αίτησης με τα παρακάτω δικαιολογητικά των αιτούντων
πραγματοποιείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, στη διεύθυνση:
https://eprotocol.uoa.gr (υποχρεωτική σύνδεση μέσω taxisnet).

από την  Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου 2023 έως και την Κυριακή 15 Οκτωβρίου 2023.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

1) Φωτοτυπία Ταυτότητας

2 ) Π​​​​​​ρόσφατο πιστοποιητικό σπουδών ή βεβαίωση εγγραφής στο Τμήμα επιτυχίας ή
φοίτησης τους.
3) ) Πρόσφατο πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών, στο όποιο θα αναγράφεται η
πόλη, όπου υπηρετούν ή πρόσφατη βεβαίωση από το καθ’ ύλην αρμόδιο όργανο.

Υ.Γ :  Αντικατάσταση, διόρθωση ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών,
επιτρέπεται μέχρι την  καταληκτική ημερομηνία, όπως αυτή ορίζεται ανωτέρω.

Απο τη Γραμματεία του Τμήματος