Skip to main navigation Skip to main content Skip to page footer

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

Α. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

(Δικτυακός τόπος: http://infolab.econ.uoa.gr )

Υπεύθυνος Εργαστηρίων: Αναπλ. Καθηγητής, Βασίλειος Κατσίκης 

Το Εργαστήριο αυτό παρέχει την πληροφορική εκπαίδευση και επιμόρφωση των φοιτητών του Τμήματος.

Το Εργαστήριο Πληροφορικής λειτουργεί υπό την ευθύνη του Τομέα Μαθηματικών και Πληροφορικής και είναι εγκατεστημένο στον 3ο όροφο του ανακαινισμένου ΜΘΕ (πτέρυγα Μασσαλίας και πτέρυγα Σίνα) ως εξής: διαθέτει δύο αίθουσες με υπολογιστές, τρεις αίθουσες για μαθήματα και μία αίθουσα συσκέψεων. Διαθέτει ένα επιπλέον εργαστήριο με υπολογιστές στον 6ο όροφο της οδού Ευριπίδου 14.

Το Εργαστήριο παρέχει εκπαίδευση πληροφορικής στους φοιτητές του Τμήματος και επικουρεί το εκπαιδευτικό έργο των μελών ΔΕΠ του Τμήματος σε μαθήματα που χρησιμοποιούν υπολογιστές. Παράλληλα παρέχει επιμορφωτικά σεμινάρια χειρισμού υπολογιστών, εφαρμογών πληροφορικής, προγραμματισμού σε Visual Basic και διαδικτυακών εφαρμογών (σεμινάριο στην η-διακυβέρνηση και εργαστήριο στην ανάπτυξη ιστότοπων). Το Εργαστήριο, από την ίδρυσή του (1990) έως σήμερα έχει εκπαιδεύσει περισσότερους από 30000 φοιτητές (έως το έτος 2000 εκπαίδευε και φοιτητές της Σχολής ΝΟΠΕ, ενώ έως το έτος 2004 και φοιτητές του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης).

Ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός του Εργαστηρίου συνίσταται από 76 σύγχρονα PC που λειτουργούν με Windows 10 σε τοπικό δίκτυο και πρόσβαση στο Διαδίκτυο μέσω του δικτύου του Πανεπιστημίου. Στους υπολογιστές του Εργαστηρίου είναι εγκατεστημένα λογισμικά όπως το Microsoft Office, το Matlab, το μαθηματικό πρόγραμμα Mathematica, λογισμικά υποστήριξης μαθημάτων στατιστικής και μαθηματικών, διάφορες γλώσσες προγραμματισμού όπως η Python, η R κλπ.

Τα σεμινάρια ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα του Εργαστηρίου συνήθως το Σεπτέμβριο και το Δεκέμβριο, αλλά γενικώς συνιστάται να έχετε επαφή με τους υπεύθυνους.

 

Β. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ

Διευθυντής: Καθηγητής Γιάνης Βαρουφάκης

Πρόκειται για το πρώτο εργαστήριο στην Ελλάδα όπου διεξάγονται πειραματικές μελέτες, υπό αυστηρές εργαστηριακές συνθήκες, στην οικονομική και κοινωνική θεωρία. Η πειραματική προσέγγιση σε βασικά ζητήματα της οικονομικής επιστήμης βασίζεται στην παρακολούθηση της συμπεριφοράς ατόμων υπό εργαστηριακές συνθήκες με στόχο την εμπειρική μελέτη, την επαλήθευση ή την απόρριψη συγκεκριμένων οικονομικών και κοινωνικών θεωριών. Τα άτομα (α) επιλέγονται με συγκεκριμένα κριτήρια, (β) επικοινωνούν μεταξύ τους μέσω υπολογιστή στο πλαίσιο κανόνων που έχουν καθορίσει οι ερευνητές, (γ) αμείβονται βάσει κανόνων οι οποίοι στόχο έχουν να δώσουν στα άτομα τα κατάλληλα κίνητρα ώστε να συμπεριφέρονται με τρόπο που να καταδεικνύει την ορθότητα ή μη των εξεταζόμενων θεωριών.

Αντίστοιχη εμπειρία στο εξωτερικό: Από το 1980 η πειραματική οικονομική (experimental economics) έχει αναδειχθεί σε ένα σημαντικότατο ερευνητικό κλάδο ο οποίος, σε συνδυασμό με την αυξανόμενη σημασία της θεωρίας παιγνίων, αποτελεί πλέον ισχυρότατο πόλο έλξης στους κόλπους της οικονομικής θεωρίας. Δεν υπάρχει φημισμένο τμήμα οικονομικών επιστημών το οποίο να μην διαθέτει εργαστήριο πειραματικών μελετών. Τα αποτελέσματα των μελετών τους δημοσιεύονται στα γνωστά διεθνή περιοδικά και αποτελούν αντικείμενο συζητήσεων σε σεμινάρια, συμπόσια και συνέδρια παγκοσμίως. Στελέχη του Εργαστηρίου Πειραματικών Ερευνών στις Οικονομικές και Κοινωνικές Θεωρίες του Πανεπιστημίου Αθηνών έχουν πρωτοστατήσει στην ίδρυση δύο τέτοιων εργαστηρίων στο εξωτερικό.

 

Γ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

Διευθυντής: Αναπλ. Καθηγητής Δημήτριος Μπάλιος

Το εργαστήριο Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής (ΕΚΠΕΦΑΡΛΟ) λειτουργεί στο πλαίσιο λειτουργίας του Οικονομικού Τμήματος του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) και στεγάζεται στον 5ο όροφο των γραφείων του ΕΚΠΑ, επί της οδού Σοφοκλέους 1 και Αριστείδου.

Σκοπός του εργαστηρίου ΕΚΠΕΦΑΡΛΟ είναι η παροχή γενικών, αλλά και εξειδικευμένων γνώσεων λογιστικής σε φοιτητές, αλλά και σε επαγγελματίες του οικονομικού κλάδου, υλοποίηση εξειδικευμένων λογιστικών μελετών για επιχειρήσεις, εφαρμογή ηλεκτρονικών λογιστικών μέσων, δημιουργία λογιστικών βάσεων δεδομένων κ.ά.

Μερικές από τις δραστηριότητεςπου το ΕΚΠΕΦΑΡΛΟ έχει υλοποιήσει κατά τα τελευταία έτη αποτελούν: 

 • Η υποστήριξη των φροντιστηρίων των προπτυχιακών μαθημάτων λογιστικής στο ΕΚΠΑ, καθώς οργάνωση και υποστήριξη των εργαστηρίων μηχανογραφημένης λογιστικής του Οικονομικού Τμήματος του ΕΚΠΑ, τα οποία ξεκινούν το ακαδημαϊκό έτος 2013 – 2014. 
 • Η υποστήριξη του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «ΜΒΑ» του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΑΠΚΥ), περίοδος 2007‐2011. 
 • Η υποστήριξη του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ‐ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ» του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΑΠΚΥ),περίοδος 2007‐2011. 
 • Η συνεργασία με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών σε διάφορα εταιρικά εξειδικευμένα σεμινάρια. Ενδεικτικά αναφέρονται αυτά των εταιριών ΑΒ Βασιλόπουλος, APVITA κ.ά. 
 • Η υλοποίηση του ερευνητικού προγράμματος του ΕΠΕΑΕΚ με τίτλο «Η αντίδραση των μετόχων από την επένδυση της επιχείρησής τους σε προγράμματα τηλεϊατρικής» (ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΙΙ), περίοδος 2004‐2007. 
 • Η ακαδημαϊκή ευθύνη και υλοποίηση των τεσσάρων μακροχρόνιων, εξ’ αποστάσεως, προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης στο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, περίοδος 2006‐2012.

 Στελέχη υποστήριξης των δραστηριοτήτων του εργαστηρίου Εκπαίδευσης και
 Εφαρμογών Λογιστικής (ΕΚΠΕΦΑΡΛΟ):

- Νικήτας Νιάρχος, ομότιμος Καθηγητής Λογιστικής ΕΚΠΑ,
‐ Νικόλαος Ηρειώτης, Καθηγητής Λογιστικής ΕΚΠΑ,
‐ Δημήτριος Βασιλείου, Καθηγητής Τραπεζικής Διοίκησης ΕΚΠΑ,
‐ Δημήτριος Μπάλιος, Αναπληρωτής Καθηγητής Λογιστικής ΕΚΠΑ,
‐ Άννα Δονάτου, Εντεταλμένη Διδάσκουσα Λογιστικής ΕΚΠΑ,
‐ Ιωάννης Ντόκας, Εντεταλμένος Διδάσκων Λογιστικής ΕΚΠΑ,
‐ Ευάγγελος Πούτος, Εντεταλμένος Διδάσκων Λογιστικής ΕΚΠΑ,
‐ Κανέλλος Τούντας, Εντεταλμένος Διδάσκων Λογιστικής ΕΚΠΑ


 Νικόλαος Ηρειώτης  Καθηγητής Λογιστικής ΕΚΠΑ Υπεύθυνος Εργαστηρίου ΕΚΠΕΦΑΡΛΟ

 

Δ. ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Site:https://cfs.econ.uoa.gr/

Διευθυντής: Καθηγητής Δ. Καινούργιος

Το Κέντρο Μελετών και Εκπαίδευσης Χρηματοοικονομικής (ΚΕΜΕΧ) λειτουργεί από το 1990 στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών (ΤΟΕ) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σκοπός του Κέντρου είναι η μελέτη θεμάτων της οικονομικής των επιχειρήσεων και της χρηματοοικονομικής επιστήμης και η προώθηση της κατάρτισης στα θέματα αυτά. Ειδικότερα, μέσω του ΚΕΜΕΧ επιδιώκεται:

 • Η προώθηση της μελέτης και της εφαρμοσμένης έρευνας χρηματοοικονομικών και ευρύτερα οικονομικών αναπτυξιακών θεμάτων και προβλημάτων που αφορούν στην Ελληνική οικονομία.
 • Η συμμετοχή σε προσπάθειες εφαρμοσμένης έρευνας που αφορούν στην αναπτυξιακή διαδικασία.
 • Η ανάπτυξη τραπεζών πληροφοριών - δεδομένων για τις διεθνείς και Ελληνικές αγορές χρήματος και κεφαλαίου, οι οποίες είναι απαραίτητες για την μελέτη της χρηματοοικονομικής επιστήμης και για τη βιβλιογραφία στις οικονομικές επιστήμες.
 • Η ανάπτυξη προγραμμάτων εκπαίδευσης πτυχιούχων ΑΕΙ και στελεχών επιχειρήσεων σε θέματα χρηματοοικονομικής ανάλυσης, διοίκησης χρηματοπιστωτικών οργανισμών και άλλων επιχειρήσεων, σε νέες μεθόδους και νέα προϊόντα.
 • Η παροχή κατάρτισης και ειδικών εφαρμοσμένων γνώσεων σε πτυχιούχους, ώστε να διευκολύνεται η επαγγελματική τους αξιοποίηση στην αναπτυσσόμενη και διαρκώς διαφοροποιούμενη Ελληνική χρηματοοικονομική αγορά, και πέραν αυτής.
 • Η ανάπτυξη συνεργασιών με άλλα πανεπιστημιακά ιδρύματα, του εσωτερικού ή του εξωτερικού, καθώς και οργανισμούς ή επιχειρηματικούς φορείς, στο πλαίσιο των παραπάνω στόχων και επιδιώξεων.

Το αντικείμενο εργασίας του Κέντρου εντάσσεται στη σύγχρονη οικονομική πραγματικότητα, η οποία χαρακτηρίζεται από συνεχείς μεταβολές και εξελίξεις με κύριους άξονες την απελευθέρωση και την διεθνοποίηση των αγορών, την παγκοσμιοποίηση και την εφαρμογή νέων τεχνολογιών και σύγχρονων διαδικασιών που φέρνει η 4η βιομηχανική επανάσταση τόσο σε επίπεδο επιχείρησης όσο και σε επίπεδο αγορών.

Ενδεικτικά το ΚΕΜΕΧ έχει εκπονήσει μελέτες για το Υπουργείο Οικονομικών, το Υπουργείο Ανάπτυξης, το Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, την Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και την Επιτροπή Ανταγωνισμού, ενώ έχει σχεδιάσει και υλοποιήσει εκπαιδευτικά προγράμματα και σεμινάρια για στελέχη χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων της χώρας.

Tο επιστημονικό ενδιαφέρον του ΚΕΜΕΧ σχετίζεται με θέματα όπως οι αγορές χρήματος και κεφαλαίου, οι αγορές εμπορευμάτων και ενέργειας, η ανάλυση σύγχρονων μορφών χρηματοοικονομικών αγορών και επιλογής εναλλακτικών μορφών επενδύσεων (Real Estate, Islamic Finance and Investments, Ethical Investments, Carbon Emission Markets, Hedge Funds, Commodities, Green Bonds, Renewable Energy, Structured products, Private Equity, Venture Capital, Luxury and Collectable Goods), τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, οι επιχειρήσεις (χρηματοδότηση, κανονιστική συμμόρφωση, εταιρική διακυβέρνηση και εταιρική κοινωνική ευθύνη, εσωτερικός έλεγχος), η βιομηχανία και άλλοι οικονομικοί κλάδοι, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, η ανάπτυξη της Γαλάζιας Επιχειρηματικότητας και ο κλάδος της Γαλάζιας Οπικονομίας (Blue Economy), και οι νέες τεχνολογίες και εφαρμογές FinTech (Blockchain, Digital Currencies) στον χρηματοπιστωτικό κλάδο και στις αγορές χρήματος και κεφαλαίου.

 

Ε. EΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διευθυντής: Καθηγητής, Ανδρέας Παπανδρέου

 Το εργαστήριο Πολιτικής Οικονομίας της Βιώσιμης Ανάπτυξης αναλαμβάνει Βασική και Εφαρμοσμένη Έρευνα στο επιστημονικό πεδίο της βιώσιμης ανάπτυξης το οποίο αποτελεί κεντρική πρόκληση της εποχής μας. Η βιώσιμη ανάπτυξη επιχειρεί να κατανοήσει την αλληλεπίδραση μεταξύ τριών σύνθετων συστημάτων:

(α) της παγκόσμιας οικονομίας, (β) της παγκόσμιας κοινωνίας και (γ) του φυσικού περιβάλλοντος της γης. Εστιάζει σε επίπεδο παγκόσμιο, περιφερειακό, εθνικό και τοπικό με επίκεντρο σε ζητήματα που σχετίζονται με την Βιώσιμη Ανάπτυξη, ακολουθώντας μεταξύ άλλων τους στόχους των Ηνωμένων Εθνών, για εξασφάλιση πρόσβασης σε προσιτή, αξιόπιστη, βιώσιμη και σύγχρονη ενέργεια για όλους και για διασφάλιση βιώσιμων μοντέλων κατανάλωσης και παραγωγής.

 Το εργαστήριο εξειδικεύεται στην έρευνα αυτής της κρίσιμης πολιτικής διάστασης της πολιτικής οικονομίας, της βιώσιμης ανάπτυξης, καθώς και την προώθηση της διδασκαλίας και της συμμετοχής των φοιτητών και της ακαδημαϊκής κοινότητας σε αυτά τα θέματα. Διαθέτει εμπειρία Ευρωπαϊκών αναπτυξιακών Έργων, και ειδικές γνώσεις τόσο στην ανάπτυξη καινοτόμων επιχειρηματικών μοντέλων βιώσιμης ανάπτυξης όσο και στην ανάπτυξη συστημάτων αλλά και στη διαμόρφωση περιεχομένου ηλεκτρονικής εκπαίδευσης.  Το Εργαστήριο φιλοξενεί την Μονάδα Συμπεριφοράς και Πειραματικής Οικονομίας και Κοινωνικών Επιστημών (ABEESS) της Αθήνας, http://abeess.econ.uoa.gr/

Το εργαστήριο είναι μέλος του Ελληνικού Συνεργατικού Συγκροτήματος του Διεθνούς Κέντρου Έρευνας του Περιβάλλοντος και της Οικονομία (ICRE8), αφιερωμένο στη διεπιστημονική έρευνα για το περιβάλλον, την ενέργεια, την οικονομία, τις οικολογικές καινοτομίες και τις ηλεκτρονικές τους εκδόσεις (http://icre8.eu/).

Επίσης, φιλοξενεί (μαζί με το ICRE8) το Δίκτυο Λύσεων Αειφόρου Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών στην Ελλάδα (http://www.unsdsn.gr/sdsn-greece)  για το οποίο διενεργεί πειράματα.

Υλικοτεχνική υποδομή: Ο εξοπλισμός παρέχεται από τις ήδη υπάρχουσες υποδομές του πανεπιστημίου. Η Μονάδα Συμπεριφορικής και Πειραματικής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιστήμης έχει εξασφαλίσει την χρήση του εργαστηρίου του 4ου ορόφου στην Ευριπίδου 14.

Χώρος που στεγάζεται το εργαστήριο: Οργανωτικές και διοικητικές λειτουργίες του εργαστηρίου θα πραγματοποιούνται στα γραφεία των μελών ΔΕΠ που συμμετέχουν σε αυτό.

 

ΣΤ. EΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (INTERNATIONAL ECONOMICS AND DEVELOPMENT LABORATORY - IEDL)

Διευθύντρια: Αναπλ. Καθηγητής Αντώνιος Μπαρτζώκας

Το Εργαστήριο Διεθνούς Οικονομικής και Ανάπτυξης (International Economics and Development Laboratory - IEDL) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών ιδρύθηκε το 2017 (ΦΕΚ 4189/30.11.2017). Το εργαστήριο έχει ως σκοπό την προαγωγή της βασικής και εφαρμοσμένης επιστημονικής έρευνας στα πεδία της Διεθνούς Οικονομικής και Ανάπτυξης, αλλά και των συναφών επιστημονικών κλάδων.

 

Ζ. EΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ (ATHENS BANKING LABORATORY - ABL)

(Δικτυακός τόπος: www.abl.econ.uoa.gr)

Διευθυντής: Αναπληρωτής Καθηγητής Γεώργιος Δότσης

Το Εργαστήριο Τραπεζικής (Athens Banking Laboratory - ABL) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών ιδρύθηκε το 2017 με την Πράξη του Πρύτανη αρ. 466/22.11.2017 (ΦΕΚ 4189/30.11.2017) και είναι αφιερωμένο στη διεξαγωγή υψηλού επιπέδου έρευνας, βασικής και εφαρμοσμένης, για την επιχειρηματική και χρηματοοικονομική τεχνολογία (FinTech), την καινοτομία, την εκπαίδευση, την παροχή συμβουλών και την κατάρτιση. Το όραμα του ABL είναι να γίνει ένα κορυφαίο κέντρο έρευνας και γνώσης που επικεντρώνεται στην επιχειρηματική και χρηματοοικονομική έρευνα, κατάρτιση, υπηρεσίες και τεχνολογία. Η αποστολή του ABL είναι να διεξάγει εξαιρετική έρευνα, διδασκαλία και παροχή υπηρεσιών, καθώς επίσης να παράγει νέες τεχνολογίες και καινοτομίες για να υποστηρίξει τις επιχειρήσεις, οργανισμούς και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να αντιμετωπίσουν τα εμπόδια και τις προκλήσεις που συναντούν. Επιπλέον το ABL σκοπεύει στην αξιοποίηση των αναδυόμενων τεχνολογιών με σκοπό την ανάπτυξη κουλτούρας καινοτομίας και την συμβολή στην ψηφιακή στρατηγική μιας τράπεζας. Ένας πρόσθετος στόχος του ABL είναι η ανάπτυξη και η προώθηση της έρευνας στο πεδίο της αναπτυξιακής τραπεζικής (Development Banking), που αποσκοπεί στην στοχευμένη και συντονισμένη αξιοποίηση εγχώριων και διεθνών επενδυτικών κεφαλαίων και χρηματοδοτικών εργαλείων, με σκοπό τη χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων με πολλαπλασιαστικά κοινωνικοοικονομικά οφέλη, τα οποία μπορούν να συμβάλλουν αποτελεσματικά στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της χώρας.

 

Η. EΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (ANALYTICS AND DATA LAB)

Δικτυακός τόπος

Διευθυντής: Καθηγητής Ι. Λεβεντίδης

Το Εργαστήριο Αναλυτικής και Δεδομένων (Analytics and Data Lab) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών ιδρύθηκε το 2017 (ΦΕΚ 4189/30.11.2017). Πρόκειται για εργαστήριο το οποίο εξυπηρετεί την έρευνα, την καινοτομία, την ανάπτυξη και την εκπαίδευση στο ευρύτερο γνωστικό αντικείμενο της Αναλυτικής (Business Analytics) και της Επιστήμης Δεδομένων (Data Science).

 

Θ. ΚΕΝΤΡΟ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διευθυντής: Καθηγητής Στυλιανός Κώτσιος

Σκοπός του εργαστηρίου είναι:

• Η δημιουργία δυναμικών μακροοικονομικών υποδειγμάτων, προσαρμοσμένωνστην ελληνική οικονομία.

• Η παροχή εκτιμήσεων αναφορικά με την μελλοντική πορεία της οικονομίας.

Μελέτη εναλλακτικών σεναρίων οικονομικής πολιτικής.

• Σχεδιασμός και περιγραφή πολιτικών, μέσω μαθηματικών και αλγοριθμικώνμεθόδων.

• Ανάπτυξη μαθηματικών - υπολογιστικών τεχνικών και πληροφοριακών συστημάτων οι οποίες επιτρέπουν την άντληση δεδομένων για τον «πειραματικό» έλεγχο των θεωρητικών αποτελεσμάτων αλλά και την προσομοίωση των υποδειγμάτων με πραγματικά δεδομένα.

 

Ι. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΜΑΝΑGMENTΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ                          

Διευθυντής: Καθηγητής: Γεώργιος Αργείτης

Υποστηρίζει τις διδακτικές και ερευνητικές ανάγκες στο ευρύτερο πεδίο του Διεθνούς και Στρατηγικού management.