ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1 ΘΕΣΗΣ ΔΕΠ ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΕΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ»

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών ανακοινώνει την προκήρυξη της ακόλουθης θέσεως Δ.Ε.Π., που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1390/10-6-2022 (τ.Γ')

Αριθμός Προκήρυξης: 39364/19-4-2022/13-4-2022 (ΑΔΑ: Ψ9ΚΞ46ΨΖ2Ν-8ΕΒ)

Τομέας ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ-ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΡΑΤΟΣ    

Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Πολιτική Οικονομία με έμφαση στην Ιστορία της Οικονομικής Σκέψης».

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις 15-9-2022.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα νόμιμα προσόντα, να υποβάλουν ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή διεύθυνση http://apella.minedu.gov.gr αίτηση υποψηφιότητας καθώς και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στο ΦΕΚ της προκήρυξης.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στη Γραμματεία του Τμήματος (τηλ. 210-3689431, 210-3689403).