ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1 ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΔΕΠ ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΕΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΕ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ»

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών ανακοινώνει την προκήρυξη της ακόλουθης θέσεως Δ.Ε.Π., που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1487/22-6-2022 (τ.Γ')

Αριθμός Προκήρυξης: 38872/18-4-2022 (ΑΔΑ: Ψ4ΥΝ46ΨΖ2Ν-ΨΔ2)

Τομέας ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ    

Μία (1) κενή θέση καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Μακροοικονομική».

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις 26-9-2022.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα νόμιμα προσόντα, να υποβάλουν ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή διεύθυνση http://apella.minedu.gov.gr αίτηση υποψηφιότητας καθώς και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στο ΦΕΚ της προκήρυξης.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στη Γραμματεία του Τμήματος (τηλ. 210-3689431, 210-3689403).