ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΤΗΣ ΚΑΣ. ΚΟΥΜΟΥΤΣΕΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ.

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Προς όλα τα μέλη του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών
Δημόσια υποστήριξη διδακτορικής διατριβής


Η δημόσια υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής της κας. Κουμουτσέα Αικατερίνης με θέμα «Πολιτιστική Αξία ως Οικονομική Αξία: Τρεις Μεθοδολογικές Προσεγγίσεις» ενώπιον της Εξεταστικής Επιτροπής (Κωστελέτου Νικολίνα, Καθηγήτρια ΕΚΠΑ - επιβλέπουσα, Παπαπέτρου Ευαγγελία, Καθηγήτρια ΕΚΠΑ, Μέργος Γεώργιος, Ομότιμος Καθηγητής ΕΚΠΑ, Μπουφούνου Παρασκευή, Επίκουρη Καθηγήτρια ΕΚΠΑ, Παπανδρέου Ανδρέας, Καθηγητής ΕΚΠΑ, Ζωγραφάκης Σταύρος, Καθηγητής Γεωπονικού Πανεπιστημίου, Κωτσάκη Αμαλία, Καθηγήτρια Πολυτεχνείου Κρήτης) θα πραγματοποιηθεί τη 15η Ιουλίου 2022, ημέρα Παρασκευή, και ώρα 10:00.
Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως, μέσω τηλεδιάσκεψης, όπως ορίζεται στην 6η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄84, άρθρο 52): «Κατ’ εξαίρεση διαδικασία υποστήριξης διδακτορικών διατριβών: Κατά το χρονικό διάστημα της προσωρινής απαγόρευσης της εκπαιδευτικής λειτουργίας των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), σύμφωνα με την παρ. στ΄ του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 42), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76), η διαδικασία της δημόσιας υποστήριξης των διδακτορικών διατριβών πραγματοποιείται με μεθόδους εξ αποστάσεως, μέσω τηλεδιάσκεψης, κατά παρέκκλιση της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114)».
Ο διασύνδεσμος για την παρακολούθησή της είναι https://youtu.be/vmOdYIeefM0.

Καλείστε να συμμετάσχετε.

Αθήνα, 4/7/2022
Από τη Γραμματεία
Του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών