Αρχική σελίδα » Προπτυχιακές Σπουδές » Μαθήματα » Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής » Τμήμα Οικονομικών Επιστημών » Τομέας II - Τομέας Ανάπτυξης και Διεθνούς Οικονομικής » ECO480-Εφαρμοσμένη Αναπτυξιακή Οικονομική (εξάμηνο 8ο

Περιγραφή Μαθήματος

Κωδικός: ECO480

Εξάμηνο: Β

Διδάσκοντες:  Π. Πετράκης

 Σκοπός

Στόχος του μαθήματος είναι να παρουσιαστεί η έννοια της αναπτυξιακής οικονομικής μέσα από εφαρμοσμένα παραδείγματα και υπολογισμούς. Παρουσιάζονται παραδείγματα που αφορούν στη μεγέθυνση και την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας. Ταυτόχρονα παρουσιάζεται η ανάλυση και τα συμπεράσματα συγκεκριμένων ερευνητικών εργασιών που έχουν πραγματοποιηθεί αναφορικά με τα παραπάνω θέματα και πραγματοποιούν προσεγγίσεις σε διεθνές επίπεδο.

 Περιεχόμενο

Στο πλαίσιο του μαθήματος αυτού περιγράφονται οι βασικές συνιστώσες της οικονομικής εξέλιξης, η ανάπτυξη και η ποιότητα ζωής, οι συνθήκες ανάπτυξης μετά την ένταξη στο Οικονομικό Πρόγραμμα Προσαρμογής και η αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων αυτής και η μεσο-μακροπρόθεσμη προοπτική, στην Ελληνική οικονομία. Επιπλέον, περιγράφεται γενικότερα (σε διεθνές επίπεδο) η ισχυρή επίδραση της εμπιστοσύνης, της γνώσης, του πολιτισμικού υποβάθρου, των χαρακτηριστικών των συναλλαγών και των οικονομικών θεσμών στη διαμόρφωση της οικονομικής ανάπτυξης και της επιχειρηματικότητας, όπως προκύπτουν από ερευνητικές εργασίες.

 Διδακτέα Ύλη

  • Η μεγέθυνση πριν την κρίση στην Ελληνική οικονομία.
  • Το ερωτηματικό της ανάπτυξης.
  • Η Ελληνική οικονομία μετά την κρίση.
  • Η αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων της Οικονομικής Προσαρμογής.
  • Η μεσο-μακροπρόθεσμη προοπτική στην Ελληνική οικονομία.
  • Μια τομεακή πρόταση για την αναπτυξιακή δυναμική. Κλιματική αλλαγή, γήρανση πληθυσμού, τουρισμός, πολιτισμός.
  • Εμπιστοσύνη και γνώση στην ανάπτυξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων.
  • Πολιτισμικό υπόβαθρο, χαρακτηριστικά συναλλαγών και οικονομικοί θεσμοί στη διαμόρφωση της επιχειρηματικότητας.
  • Πολιτισμικό υπόβαθρο, χαρακτηριστικά συναλλαγών και οικονομικοί θεσμοί στη διαμόρφωση της οικονομικής ανάπτυξης.

Διδακτικά Βοηθήματα

Πετράκης Π.Ε., 2011, Η Ελληνική Οικονομία μετά την Κρίση: Προκλήσεις και Προοπτικές, Εκδόσεις Quaestor.

Θωμαδάκης Σ., 2011, Κράτος και Ανάπτυξη στην Ελλάδα – Ένα εξελικτικό δίδυμο, Εκδόσεις Αλεξάνδρεια.

Πρόσθετο Διδασκτικό Βοήθημα

Δημέλη Σοφία, 2010 Μακροοικονομικά Μεγέθη και Ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας, ΟΠΑ

 Εξετάσεις, Εργασίες και Βαθμολογία

Μεικτό σύστημα αξιολόγησης με εργασία και τελική εξέταση.