Αρχική σελίδα » Προπτυχιακές Σπουδές » Μαθήματα » Βασικά Μαθήματα Επιλογής » ACC201-Λογιστική ΙΙ

Περιγραφή Μαθήματος

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ

Κωδικός: ACC201

 Εξάμηνο: B΄

Διδάσκοντες: Ν. Ηρειώτης, Δ. Βασιλείου - Δ. Μπάλιος

 

Σκοπός

Σκοπός του μαθήματος αυτού είναι να κατανοήσει ο φοιτητής τα πλέον πολυσύχναστα εργαλεία και τις σημαντικότερες εξειδικευμένες μεθόδους, οι οποίες χρησιμοποιούνται στην εφαρμογή της χρηματοοικονομικής (Γενικής) λογιστικής στις οικονομικές μονάδες, να γνωρίσει το περιεχόμενο του Κώδικα Βιβλίων και στοιχείων, να εμβαθύνει στην Λογιστική Τυποποίηση που εφαρμόζεται στην Ελλάδα (Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο), καθώς και αρχικές γνώσεις πάνω στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (όπως αυτά μετονομάζονται σε Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης.

 Περιεχόμενο

Με το προαναφερθέν σκεπτικό το περιεχόμενο του μαθήματος είναι :

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

 • Εμβάθυνση στις Βασικές Λογιστικές Αρχές .
 • Αποθέματα.

-          Κατηγορίες αποθεμάτων.

-          Λογιστική παρακολούθηση των αποθεμάτων, (σύστημα Περιοδικής και Διαρκούς Απογραφής).

-          Αποτίμηση αποθεμάτων, (μέθοδοι προσδιορισμού του κόστους και μέθοδοι του κατ’ εκτίμηση προσδιορισμού του κόστους).

-          Υπολογισμός του Μικτού Αποτελέσματος της Λογιστικής Χρήσης ή περιόδου.

 • Πάγια.

-          Κατηγορίες παγίων στοιχείων.

-          Λογιστική παρακολούθηση παγίων στοιχείων.

-          Αποσβέσεις – μέθοδοι αποσβέσεων, (λογιστική και φορολογική άποψη)

-          Αποτίμηση παγίων στοιχείων).

 • Απαιτήσεις.

-          Κατηγορίες απαιτήσεων.

-          Επισφαλείς απαιτήσεις.

-          Λογιστική παρακολούθηση των απαιτήσεων.

-          Γραμμάτια Εισπρακτέα κ’ Φορτωτικές Εισπρακτέες.

-          Λογαριασμοί Συναλλάγματος (έννοια και μέθοδοι τηρήσεως λογαριασμών).

-          Αποτίμηση απαιτήσεων σε ευρώ και σε συνάλλαγμα.

 • Χρεόγραφα.

-          Κατηγορίες χρεογράφων.

-          Λογιστική παρακολούθηση χρεογράφων.

-          Αποτίμηση χρεογράφων.

 • Διαθέσιμο Ενεργητικό.

-          Λογαριασμοί διαθέσιμου ενεργητικού.

-          Λογιστική παρακολούθηση διαθέσιμου ενεργητικού.

 • Ιδια Κεφάλαια.

-          Κατηγορίες Ιδίων Κεφαλαίων,

-          Λογιστική παρακολούθηση λογαριασμών ιδίων κεφαλαίων.

 • Προβλέψεις.
 • Υποχρεώσεις.

-          Μακροπρόθεσμες και Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις.

-          Λογιστική παρακολούθηση των υποχρεώσεων σε ευρώ και σε συνάλλαγμα.

 • Μεταβατικοί Λογαριασμοί και λογαριασμοί Τάξεως.
 • Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων.

                

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ – ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

 • Βασικές Αρχές του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου (Ε.Γ.Λ.Σ.) – Υιοθετούμενες Βασικές Λογιστικές Αρχές από Ν.2190/1920 και (Ε.Γ.Λ.Σ.), προερχόμενες από Οδηγίες Ε.Ε.
 • Εισαγωγή στα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης και στην Εφαρμογή τους.
  • ΔΛΠ 1, Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων.
  • ΔΛΠ 2, Αποθέματα.
  • ΔΠΧΠ 8, Λογιστικές Πολιτικές, Μεταβολές στις Λογιστικές Εκτιμήσεις και Λάθη.
  • ΔΛΠ 10, Γεγονότα μετά την Περίοδο Αναφοράς.
  • ΔΠΧΠ 12, Φόροι Εισοδήματος, Αναβαλλόμενοι Φόροι.
  • ΔΛΠ 16, Ενσώματες Ακινητοποιήσεις.
  • ΔΛΠ 17, Μισθώσεις.
  • ΔΛΠ 18, Έσοδα.
  • ΔΛΠ 19, Παροχές σε Εργαζόμενους.
  • ΔΛΠ 20, Λογιστική των Κρατικών Επιχορηγήσεων και Γνωστοποίηση της Κρατικής Υποστήριξης.
  • ΔΛΠ 21, Οι Επιδράσεις των Μεταβολών στις Τιμές Συναλλάγματος.
  • ΔΛΠ 23, Κόστος Δανεισμού.
  • ΔΛΠ 31, Δικαιώματα σε Κοινοπραξίες.
  • ΔΛΠ 34, Ενδιάμεση Οικονομική Έκθεση.
  • ΕΕΔΧΑ 10, Ενδιάμεση Οικονομική Έκθεση και Απομείωση.
  • ΔΛΠ 36, Απομείωση Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων.
  • ΔΛΠ 37, Προβλέψεις, Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις και Ενδεχόμενες Απαιτήσεις.
  • ΔΛΠ 38, Άϋλα Περιουσιακά Στοιχεία.
  • ΔΛΠ 32 και 39, ΕΕΔΧΑ 2, 9, 8, 11, καθώς και ΔΠΧΑ 2, 4, 7, Χρηματοοικονομικά Μέσα (Γνωστοποίηση, Παρουσίαση, Καταχώρηση και Αποτίμηση)
 • Σχέδιο Λογαριασμών (Ε.Γ.Λ.Σ.).
 • Γενική Λογιστική
  • Λογαριασμοί Ομάδων 1 έως 8 .
  • Συνδεσμολογία των λογαριασμών των ομάδων 1 έως 8.
  • Μελέτη Ειδικών θεμάτων Γενικής Λογιστικής :
   • Επέκταση ή προσθήκη, βελτίωση, συντήρηση και επισκευή ενσώματων πάγιων μέσων δράσης.
   • Μητρώο ενσώματων πάγιων μέσων δράσης.
   • Ζημίες παγίων μέσων δράσης.
   • Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επί ακινήτων.
   • Ασώματες ακινητοποιήσεις.
   • Έξοδα πολυετούς απόσβεσης.
   • Συμμετοχές.
   • Ειδικά θέματα αποθεμάτων
   • Παραγγελίες στο εξωτερικό.
   • Επιταγές μεταχρονολογημένες.
   • Χρεόγραφα και σχηματισμός αποθεματικού για κατοχή ιδίων μετοχών.
   • Περιεχόμενο και Ανάλυση Λογαριασμών Καθαρής θέσης.
   • Λογιστική των Προβλέψεων.
   • Λογαριασμοί Βραχυπροθέσμων Υποχρεώσεων.
   • Λογιστική Παρακολούθηση Φ.Π.Α.
   • Κατάρτιση Λογαριασμού Γενικής Εκμετάλλευσης.
   • Κατάρτιση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως.
   • Κατάρτιση Ισολογισμού.
 • Λογαριασμοί Τάξεως.
 • Αναλυτική Λογιστική Εκμεταλλεύσεως.

 Διδακτικά βοηθήματα

 Α) Βασική Βιβλιογραφία :

1) Δημήτρη Γκίκα, «Χρηματοοικονομική Λογιστική», εκδ. Γ. Μπένου, Αθήνα 2008.

2) Δ. Χέβα, Α. Μπάλλα «Χρηματοοικονομική Λογιστική», εκδ. Γ. Μπένου, Αθήνα 2008.

3) Χρίστου Βλάχου, «Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, τόμος Α’ & Β’, εκδ. Παπαζήση, Αθήνα 2009.

4) Σημειώσεις διδάσκοντος «Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων» και «Ανάλυση και Ερμηνεία Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου».

Β) Πρόσθετη Βιβλιογραφία :

T. Warfield, J. Weygandt, D. Kieso, “Intermediate Accounting, Principles and Analysis”, 2nd edition, Wiley 2007.