Αρχική σελίδα » Προπτυχιακές Σπουδές » Κατατακτήριες Εξετάσεις- Πληροφορίες

Κατατακτήριες Εξετάσεις

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4186/2013 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4218/2013 (ΦΕΚ268/τΑ/10-12-2013)  και την Υ.Α. Φ1/192329/Β3 (ΦΕΚ3185/τΒ/16-12-2013) για τις κατατακτήριες εξετάσεις 2014 ανακοινώνεται ότι:

 • Το ποσοστό των κατατάξεων των πτυχιούχων Πανεπιστημίου, Τ.Ε.Ι. ή ισοτίμων προς αυτά, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένα από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) καθώς και των κατόχων πτυχίων ανώτερων σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλων Υπουργείων, ορίζεται σε ποσοστό 12% επί του αριθμού των εισακτέων κάθε ακαδημαϊκού έτους σε κάθε Τμήμα Πανεπιστημίου, Τ.Ε.Ι. ή Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. 
 • Η αίτηση και τα δικαιολογητικά των πτυχιούχων που επιθυμούν να καταταγούν στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά
  Ιδρύματα υποβάλλονται στο Τμήμα υποδοχής από 1 έως 15 Νοεμβρίου κάθε ακαδημαϊκού έτους.

 • Τα δικαιολογητικά αυτά είναι τα εξής:
  α) Αίτηση του ενδιαφερομένου.
  β) Αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών. Προκειμένου για πτυχιούχους εξωτερικού
  συνυποβάλλεται και βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό
  Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ή από το όργανο που έχει την αρμοδιότητα αναγνώρισης του τίτλου σπουδών.

 • Οι κατατακτήριες εξετάσεις διενεργούνται κατά το διάστημα από 1 έως 20 Δεκεμβρίου κάθε ακαδημαϊκού
  έτους. Το πρόγραμμα εξετάσεων ανακοινώνεται από τη Γραμματεία του Τμήματος. 

 

Ύλη Κατατακτηρίων Εξετάσεων 2019-2020

..........................................................................................................................................................

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ  ΕΤΟΥΣ  2018-2019

Αποτελέσματα Κατατακτηρίων Εξετάσεων 2017-18

Ωρολόγιο Πρόγραμμα κατατακτηρίων εξετάσεων ακαδ. έτους 2017-18

5-5-2017 Ορισμός μαθημάτων-ύλης και βαθμολογητών-αναβαθμολογητών για τις κατατακτήριες εξετάσεις ακαδ. Έτους 2017-18.


Κατατακτήριες εξετάσεις 2016-17 

Επιτυχόντες-Εγγραφές Κατατακτηρίων Εξετάσεων 2016-17