Αρχική σελίδα » Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΤΟΕ

Στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του ΕΚΠΑ λειτουργούν τα παρακάτω Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Αυτοδύναμα/Τμηματικά, Διατμηματικά, Διιδρυματικά), σχεδιασμένα σύμφωνα με τις νέες επιστημονικές και εκπαιδευτικές τάσεις, καθώς και τις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας, συμβάλλοντας στην εξειδίκευση της γνώσης και την προοπτική απασχόλησης των αποφοίτων του, αλλά και των αποφοίτων άλλων ακαδημαϊκών Τμημάτων και Ιδρυμάτων.

______________________________________________________________________________________________

Συγκεκριμένα, το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 το Τμήμα προσφέρει (5) Αυτοδύναμα ΠΜΣ:

ΠΜΣ "Οικονομική Επιστήμη"


ΠΜΣ "Διοίκηση Αναλυτική και Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρήσεων"


ΠΜΣ "Πολιτική Οικονομία"


ΠΜΣ "Ποσοτική Επενδυτική"


 με ειδικεύσεις:

 • Μαθηματική Χρηματοοικονομική και Ανάλυση Κινδύνου
 • Επενδυτική & Εκτιμητική Ακινήτων

ΠΜΣ "Εφαρμοσμένη Διαχείριση Κινδύνων"

με ειδικεύσεις:

 • Διαχείριση Κεφαλαίων και Κινδύνων
 • Εσωτερικός Έλεγχος

______________________________________________________________________________________________

Παράλληλα το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, ενθαρρύνοντας τη διεπιστημονική προσέγγιση της γνώσης και της έρευνας, προσφέρει ως επισπεύδον Τμήμα (1) Διατμηματικό ΠΜΣ σε συνεργασία Τμημάτων του ΕΚΠΑ και (2) Διιδρυματικά ΠΜΣ σε συνεργασία με άλλα ΑΕΙ της ημεδαπής:

ΔΠΜΣ "Διοίκηση Οικονομικών Μονάδων (NKUA MBA)"

με ειδικεύσεις:

 • Τραπεζική και Ασφαλιστική Διοίκηση
 • Λογιστική
 • Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας

ΔΠΜΣ "Εφαρμοσμένη Οικονομική & Χρηματοοικονομική"

με ειδικεύσεις:

 • Χρηματοοικονομική Ανάλυση και Πολιτική
 • Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική
 • Δημόσια Ελεγκτική

ΔΠΜΣ "ΜΒΑ-Στρατηγική Διοίκηση και Ανταγωνιστικότητα"

με ειδικεύσεις:

 • Στρατηγική Διοίκηση Επιχειρήσεων
 • Στρατηγική Ανταγωνιστικότητας Κρατών και Περιφερειών

______________________________________________________________________________________________

Επίσης, το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών συμμετέχει ενεργά στα ακόλουθα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών άλλων Τμημάτων: