Αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

27.07.2021

Πρόσκληση για δημόσια υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής του κ. Στραβελάκη Νικόλαου με θέμα «Αποτίμηση κεφαλαιακών τίτλων από τα θεμελιώδη μεγέθη. Η προσέγγιση των κερδών»

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

Προς όλα τα μέλη του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών

Δημόσια υποστήριξη διδακτορικής διατριβής

Η δημόσια υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής του κ. Στραβελάκη Νικόλαου με θέμα «Αποτίμηση κεφαλαιακών τίτλων από τα θεμελιώδη μεγέθη. Η προσέγγιση των κερδών» ενώπιον της Εξεταστικής Επιτροπής (Θεοχαράκης Νικόλαος, Καθηγητής ΕΚΠΑ - επιβλέπων, Τσουλφίδης Ελευθέριος, Καθηγητής ΠΑΜΑΚ, Χαριτάκης Νικόλαος, Αφυπηρετήσας Επίκουρος Καθηγητής ΕΚΠΑ, Ηρειώτης Νικόλαος, Καθηγητής ΕΚΠΑ, Κουντούρης Εμμανουήλ, Λέκτορας ΕΚΠΑ, Κώτσιος Στυλιανός, Καθηγητής ΕΚΠΑ, Shaikh Anwar, Καθηγητής New School) θα πραγματοποιηθεί την 30η Ιουλίου 2021, ημέρα Παρασκευή, και ώρα 17:00.

Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως, μέσω τηλεδιάσκεψης, όπως ορίζεται στην 6η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄84, άρθρο 52): «Κατ’ εξαίρεση διαδικασία υποστήριξης διδακτορικών διατριβών: Κατά το χρονικό διάστημα της προσωρινής απαγόρευσης της εκπαιδευτικής λειτουργίας των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), σύμφωνα με την παρ. στ΄ του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 42), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76), η διαδικασία της δημόσιας υποστήριξης των διδακτορικών διατριβών πραγματοποιείται με μεθόδους εξ αποστάσεως, μέσω τηλεδιάσκεψης, κατά παρέκκλιση της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114)».

Ο διασύνδεσμος για την παρακολούθησή της είναι  https://youtu.be/ppudxT-Goq0.

Καλείστε να συμμετάσχετε.

Αθήνα, 27/7/2021

 Από τη Γραμματεία

Του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών