Αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

15.03.2018

Προκήρυξη μίας θέσεως (1) Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή ή του επίκουρου καθηγητή του ΤΟΕ

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών ανακοινώνει την προκήρυξη της ακόλουθης θέσεως Δ.Ε.Π., που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 207/2.3.2018 τ.Γ'

Αριθμός Προκήρυξης: 1718013802/22-12-2017 (ΑΔΑ: ΨΙΙΒ46ΨΖ2Ν-44Φ)

Τομέας: Οικονομικής και Διοίκησης των Επιχειρήσεων -Χρηματοοικονομικής    

Μία (1) κενή θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα  του αναπληρωτή καθηγητή ή του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού».

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις 15-5-2018.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα νόμιμα προσόντα, να υποβάλουν ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή διεύθυνση http://apella.minedu.gov.gr αίτηση υποψηφιότητας καθώς και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στο ΦΕΚ της προκήρυξης.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στη Γραμματεία του Τμήματος (τηλ. 210-3689431, 210-3689403).