Αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

25.04.2018

Προκήρυξη μίας θέσεως (1) Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή 25/4/2018

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών ανακοινώνει την προκήρυξη της ακόλουθης θέσεως Δ.Ε.Π., που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 324/28-3-2018 (τ.Γ')

Αριθμός Προκήρυξης: 1718016539/24-1-2018/14-12-2017 (ΑΔΑ: 7ΗΚΨ46ΨΖ2Ν-Δ16)

Τομέας: Πολιτικής Οικονομίας    

Μία (1) κενή θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα  του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Οικονομική Θεωρία με έμφαση στη Μικροοικονομική Θεωρία».

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις 25-6-2018.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα νόμιμα προσόντα, να υποβάλουν ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή διεύθυνση http://apella.minedu.gov.gr αίτηση υποψηφιότητας καθώς και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στο ΦΕΚ της προκήρυξης.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στη Γραμματεία του Τμήματος (τηλ. 210-3689431, 210-3689403).