Αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

21.05.2021

Οδηγίες για τη Διεξαγωγή Κατατακτηρίων Εξετάσεων 2020-2021

Βάσει των οδηγιών που αναφέρονται στο ΦΕΚ 1944/13-5-2021 και στο υπ’ αριθμόν 354/20-10-2021 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, για τη διεξαγωγή των Κατατακτηρίων Εξετάσεων 2020-2021, απαιτούνται τα ακόλουθα:

α) Υποχρεωτική χρήση προστατευτικής μη ιατρικής μάσκας καθ’ όλη τη διάρκεια της εξέτασης, τόσο από τους εξεταζόμενους, όσο και από τους επιτηρητές.

β) Η είσοδος στις εξετάσεις επιτρέπεται μόνο με την απλή επίδειξη χειρόγραφης βεβαίωσης, δήλωσης αρνητικού αυτοδιαγνωστικού ελέγχου έως και είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την εξέταση ή άλλου τύπου διαγνωστικού ελέγχου ή έως και εβδομήντα δύο (72) ώρες πριν την εξέταση, η οποία υπογράφεται από τον εξεταζόμενο σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος, το οποίο επισυνάπτεται.

Σημειώνεται ότι η δαπάνη για τον αυτοδιαγνωστικό ή τον διαγνωστικό έλεγχο βαρύνει τον εξεταζόμενο.

Υπόδειγμα Παραρτήματος

 

Γραμματεία Τμήματος Οικονομικών Επιστημών