Αρχική σελίδα » Μεταπτυχιακές Σπουδές » Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών - Δ.Ο.Μ.

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη Δ.Ο.Μ. αφορά Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών σε συνεργασία με το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης & Δημόσιας Διοίκησης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με τίτλο «Διοίκηση Οικονομικών Μονάδων (ΔΟΜ)»

Το Δ-ΠΜΣ απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στην Διοίκηση Οικονομικών Μονάδων (ΔΟΜ) με κατευθύνσεις:

α) Διοίκηση Οικονομικών Μονάδων με κατεύθυνση τον «Εσωτερικό Έλεγχο» (πραγματοποιείται στην αγγλική γλώσσα).

β) Διοίκηση Οικονομικών Μονάδων με κατεύθυνση το «Στρατηγικό Μάνατζμεντ».

γ) Διοίκηση Οικονομικών Μονάδων με κατεύθυνση τη «Διαχείριση Κεφαλαίων και Κινδύνων».

δ) Διοίκηση Οικονομικών Μονάδων με κατεύθυνση τη «Λογιστική».

ε) Διοίκηση Οικονομικών Μονάδων με κατεύθυνση την «Οικονομία και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας».

στ) Διοίκηση Οικονομικών Μονάδων με κατεύθυνση τη «Διοικητική Επιχειρήσεων & Τραπεζών».

ζ) Διοίκηση Οικονομικών Μονάδων με κατεύθυνση τη «Διοίκηση και Βιώσιμη Ανάπτυξη».