Αρχική σελίδα » Μεταπτυχιακές Σπουδές

Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών

 

                                 Κατεύθυνση-Χρηματοοικονομική και Τραπεζική

                                 Κατεύθυνση - Οικονομική Πολιτική και Ανάπτυξη

                                 Κατεύθυνση - Διοίκηση, Αναλυτική και Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρήσεων

                                 Κατεύθυνση-Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική

                                 Κατεύθυνση-Δημόσια Ελεγκτική

                                 Κατεύθυνση-Μαθηματικά Χρηματοοικονομικά και Ανάλυση Κινδύνου

      β) Διοίκηση Οικονομικών Μονάδων με κατεύθυνση το «Στρατηγικό Μάνατζμεντ».

      γ) Διοίκηση Οικονομικών Μονάδων με κατεύθυνση τη «Διαχείριση Κεφαλαίων και Κινδύνων».

      δ) Διοίκηση Οικονομικών Μονάδων με κατεύθυνση τη «Λογιστική».

      ε) Διοίκηση Οικονομικών Μονάδων με κατεύθυνση την «Οικονομία και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας».

     στ) Διοίκηση Οικονομικών Μονάδων με κατεύθυνση τη «Διοικητική Επιχειρήσεων & Τραπεζών».

      ζ) Διοίκηση Οικονομικών Μονάδων με κατεύθυνση τη «Διοίκηση και Βιώσιμη Ανάπτυξη».