Αρχική σελίδα » Ανακοινώσεις, Εκδηλώσεις, Προκηρύξεις και Χρήσιμα Έγγραφα » Προκηρύξεις-Κρίσεις-Εξελίξεις μελών ΔΕΠ » Προβολή Προκηρύξεων
27.04.2017

Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας- 2η Πρόσκληση- Απόφαση Γεν. Συνέλευσης- Πρακτικά επιτροπών αξιολόγησης

Ανάρτηση της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης καθώς και των Πρακτικών των Επιτροπών Αξιολόγησης του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο: «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών», του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (αρ. πρωτ. 3315/15.03.2016, κωδ. ΕΔΒΜ20), η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, κωδικός ΟΠΣ 500118.

Απόσπασμα Πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης

Έγκριση γνωμοδοτήσεων των Επιτροπών

1. Πρακτικό Επιτροπής Αξιολόγησης

2. Πρακτικό Επιτροπής Αξιολόγησης

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Πρακτικού Επιτροπής Αξιολόγησης