Αρχική σελίδα » Ανακοινώσεις, Εκδηλώσεις, Προκηρύξεις και Χρήσιμα Έγγραφα » Προβολή Νέων
12.01.2021

Προκήρυξη μίας θέσεως (1) Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Διεθνή Μακροοικονομικά»

Προκήρυξη μίας θέσεως (1) Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Διεθνή Μακροοικονομικά»

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών ανακοινώνει την προκήρυξη της ακόλουθης θέσεως Δ.Ε.Π., που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2071/17-12-2020 (τ.Γ')

Αριθμός Προκήρυξης: 41378/1-10-2020/15-9-2020 (ΑΔΑ: ΩΑΟ546ΨΖ2Ν-918)

Τομέας: Ιστορία, Οικονομική Ανάπτυξη και Διεθνής Οικονομική   

Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Διεθνή Μακροοικονομικά».

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει την 9η-03-2021.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα νόμιμα προσόντα, να υποβάλουν ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή διεύθυνση https://apella.minedu.gov.gr/ αίτηση υποψηφιότητας καθώς και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στο ΦΕΚ της προκήρυξης.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στη Γραμματεία του Τμήματος (τηλ. 210-3689431, 210-3689403).