Αρχική σελίδα » Ανακοινώσεις, Εκδηλώσεις, Προκηρύξεις και Χρήσιμα Έγγραφα » Προβολή Νέων
12.01.2021

Προκήρυξη μίας θέσεως (1) Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Αναπλ. Καθηγητή ή του Επίκουρου με γνωστικό αντικείμενο «Οικονομική Ανάπτυξη»

Προκήρυξη μίας θέσεως (1) Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Αναπλ. Καθηγητή ή του Επίκουρου με γνωστικό αντικείμενο «Οικονομική Ανάπτυξη»

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών ανακοινώνει την προκήρυξη της ακόλουθης θέσεως Δ.Ε.Π., που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2091/17-12-2020 (τ.Γ')

Αριθμός Προκήρυξης: 44805/14-10-2020/22-9-2020 (ΑΔΑ: ΨΟΛΤ46ΨΖ2Ν-555)

Τομέας: Ιστορία, Οικονομική Ανάπτυξη και Διεθνής Οικονομική   

Μία (1) θέση Αναπλ. Καθηγητή ή του Επίκουρου στη βαθμίδα του καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Οικονομική Ανάπτυξη».

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει την 13η-03-2021.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα νόμιμα προσόντα, να υποβάλουν ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή διεύθυνση https://apella.minedu.gov.gr/ αίτηση υποψηφιότητας καθώς και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στο ΦΕΚ της προκήρυξης.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στη Γραμματεία του Τμήματος (τηλ. 210-3689431, 210-3689403).