Αρχική σελίδα » Ανακοινώσεις, Εκδηλώσεις, Προκηρύξεις και Χρήσιμα Έγγραφα » Γενικές Ανακοινώσεις » Προβολή Γενικών Ανακοινώσεων

Προβολή Γενικών Ανακοινώσεων

16.09.2021

Αιτήσεις Μεταφοράς Θέσης Σωμάτων Ασφαλείας 2021-22

Καλούνται οι φοιτητές/τριες οι οποίοι είναι μόνιμα υπηρετούντες στις Ένοπλες Δυνάμεις και στα Σώματα Ασφαλείας, βάση της υπ’αριθμ.143458/Ζ1/16-9-2015 υπουργικής απόφασης να υποβάλουν αίτηση μεταφοράς θέσης

Η υποβολή της αίτησης με τα παρακάτω δικαιολογητικά των αιτούντων  πραγματοποιείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, στη διεύθυνση: https://eprotocol.uoa.gr (υποχρεωτική σύνδεση μέσω taxisnet).

από την  Τετάρτη 15 Σεπτεμβρίου 2021 έως και την Παρασκευή 15 Οκτωβρίου 2021.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

  1. πρόσφατο πιστοποιητικό σπουδών ή βεβαίωση εγγραφής στο Τμήμα επιτυχίας ή φοίτησης τους,
  2. πρόσφατο πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών, στο όποιο θα αναγράφεται η πόλη, όπου υπηρετούν ή πρόσφατη βεβαίωση από το καθ’ ύλην αρμόδιο όργανο.

Υ.Σ Αντικατάσταση, διόρθωση ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών, επιτρέπεται μέχρι την  καταληκτική ημερομηνία, όπως αυτή ορίζεται ανωτέρω.